Skip to content

£⁄⁄Àesthetiz ShûRheûm Gsalt

A Pair of Shoes, Vincent Van Gogh 1886

A Pair of Shoes, Vincent Van Gogh 1886

§WF~R˚H Ù §Ó≈cü˚jY —5ç≥ܲåè≠ÚF∞â`”°LÄ@䟑m≠º;® ; ห °d’;kΪÖ9Ÿ æq« ãRπ¢ çÀ^í] @à- ÙË¢ ú›»  AºQ ‡ ›K…‘Ï ¨Êvm Ÿ È”≠z& ɇçb‚;/ϯº¥F€#Ä9¸ k•Ò◊Å 4Ω +¡ã-Ùp 5¡ Ü  ìØı”∆‚ëÊ7é| K¨¨”ü ÈPZ ó˝€Õ¡˝+∑“¸iio  Ÿı / Gi8 ¡Çú˙ Wíô¸GóÄ$ˆeâ1£åů SÙôoZ¶¿·_khI∂g(üLi:}ı¨ì ¶ ùh]€< •œ‡

Martin Heidegger

Martin Heidegger

*Kh˙LRœ®h±™’à  ∑Rµs æ¡”`ΩππK mâ…-å˝k∏kÌ#Z  ç ≥æ¶˝àA ‘€ Î]U62ÿã¬˛:”ºO}’ˆgá, |àŒ«ï≠‘ c5C‚gÖüY “‚M¶Y…!…xÜ∑Ò Q∂Ò ≠‚…ÌäÌ~(;G6–¯y„5¡[›˘p‹‡u™åŸîïçA§X;m‚ 3˚›Äa[O<÷ˆâ‰+jT’1¡ìÅÌZ©3;ËXM6c¡˜≈1¥€`yâ=™≥ÍEI(„9Ù¶ I›qøwúŸ±˝õj̽ö3Ó;UÑ“-ÇÖXSöŒ]@ c÷§Ãb09œØΩ/j–6ë˚&—Qô¢ãÂ∆*–móTWÜ∆+ú’/Ì6xŸ uı´æ ÎÄÒú˙”uáûÁ±Y],:L[¿ß˛ÏTí^˜[x˝≥ê»≥“2´¿©•∑vÁé¢πùGs•SAˆÛÇ¢÷ ˚∆*´_ù¸[@3€À4Ñ†å’ ß’Ç){FÕ€€˜qˇL≈H.[0[‰ˇ”1Q© „摈∏ X•Ï=ö»

ÈΩÊûN Q¿w ØTèPÒM«√ ∏’∏ë›Heidegger’s Aesthetics ∫ Ÿ ˙◊ŸIûtkΩ7Zë¸F ∫|)∏ û{b ΩY æ|=Òãu¨]Ö KÿcG ç¢Ë«1^{‚ … ‰  ∫‘Ø $ü Uí·\Cù¿ }k‹ ¸∫v•·9Ãv©ö Ò∆9¨£&Q„÷∫+Í◊¬Ò}ñà-Õ“Ä◊W ∞$ö_ô ÿËz c<QiV rqVfl¡÷ñÖ>⁄dê -«”Ø·ü€¯JöŒ Controversy xVw y|Õ ‰˝⁄fi(ñÆM¢4hÅ .tã”ÁpWî˚÷öAnñÓØ£Zº †s ê√  € fi´Ÿ;G˜axœ  Ä>SW bfl }≥ ˜±ÈÙ≠‡ #¶úØ m*»0:,ö û⁄Dfl ù.’‘˝›–©«ÈJ<Œ‰Ñ :7<‘ JáŒë˜gé @ÌÅsicsTŸV.-ΩDZ/ “¢3⁄˘eFóe”Øíø·RÜFq!ë95 0£˘Å1íG&°‘!A6B≤Y≠≥£iVÖõ£áÃ_«b&¿≥∂ú‰¬π˛UŸ<Vˆ⁄≤»Î«#qW‚€PíIËvÑ’éµÕR´éßU:Iô◊Œtv]>‘2ú

À3ú∑–

¶Ÿú ë¡â  x®fiV`ï e¥w ≠1– nïú ùŸ(Ì“ï,ë‰ça ¬ı’kêXˆZÕ‹,F±ÿœ )HÙ´I q ɯ{◊’Ò‚œ¬œ ÖÛã=v+{´«]À i*Ú)˜:»¯ÈÒ+I¯C‡ Xm4ıI< K ©”∂cπ†ˇ¶á–˚◊√∑öñ°¨kÍ˙€^_Lƒ À3ú∑–RÊ∞X˙vÁˆ∫ Ÿπ1Y|6˚Eπ?Î^‘-w^˝£æxØT˛¡’t´}T òœ1 Ùœj ¯ΩÔ àÖcÛÓ<µ( 5Ï/Ïï ‰Élëå´c ı‚ìò ˘n~ö K•i∂Ó;+)b`J! VV∞ E±E ¶X®Ök‚œÅø¥>µ‡9

111018061332_ows-arrest118

ó¬˛.ñm O√wl9& }œoì ◊’µ}∫flf∏ —°‘Ï9Ïß Exû3ù ~ îπ OWS protestors arrested âÂ*$6∏Ò+±æ`ZxãO`W˚>«ßx@ © ñ@b Ë6ı÷† eE\Ì˘è^ *îò ÏF-¨ <¿  [O”ˆˇ◊%ʨt LfXdwÚÅ™£ †<˜©ñd@>Pqÿ—à ASICS (a•sucks) + a(rest) sucks!!!! Uê ñ9 i÷=Gîµñˆ, fX ÁØ-„yw*m$vÈO⁄Èú —çI kjy?Áà•o ±!⁄⁄E  âo˙‚* §~Sê’ΩUöÚ[o∑ )1Úê…°¿ û√OO Q‰ äÅıgU∑∑”\ û¬%»©Z÷ŒU %¨lv^M 94]&9 ƒ6®≤¯´Rd Xu  à≥ ù»˛œ∞˘O$ƒµ rT”—Ãm•Y6UÑsMè>Œ ä:g‚úÀ¬,˙‡—á£:‚w «§⁄c?ÛƒTfiH:]ò¿œ˙ 벨UùÒ¯UY e  …/∑8© r cF{·]”à  É”˜”£è v &ëd9Ì´.3flë‹–êñ#/Ä9˙”Rhû£⁄⁄À`ó˚:ÃAÛL)iɡ˚5æH™[Æ%ø8m€3Å⁄≠ ÆV«˜éY ∫qU ŒS—⁄ $j ≥l r√Ça Sü“¢3⁄˘eFóe”Øíø·RÜFq!ë95 0£˘Å1íG&°‘!A6B≤Y≠≥

CH00OSin’ SHOES?

  1.  YEAR 1 – £iVÖõ£áÃ_«µÕR´éßU:Iô◊Œtv]>‘2ús ◊ 9®ëÚ-≥¡¸Î”¨¸∫
  2. YEAR 2 b&¿≥∂ú‰¬π˛UŸ<Vˆ⁄≤»Î«# q W‚
  3.  YEAR 3 ???é óG yk ı< Úk éÒOáüJ π?!?! PAST: Year Zero <–>FUTURE: Year Shoe ???!!

17cambodia2-popupInternational Labour Organization estimates every year more than 1,500 Cambodians die as a result of work-related accidents and around 3,000 contract work-related diseases.

0}¶9Ÿ>ÈåÊπfi!ΩŒèbq3 Kb>Õ  Ù”!˛Qû3ˆxˇ Ô»z‚X¢_fi∫ £„#ä 7∂¨Í•¿› »√g4 ’F W ≥H|ì ¬§ˇ¢≈  è˙‚  ?¬¢˚ DN9µà€!˛Èy$‘@¿` F8$‘˚FW”ce hã`[¬?Áêˇ

WING STAR SHOES (TAIWAN) >> ASICS (JAPAN) >> CONSUMER (U.S.) >>NOT New Balance?  ???hû£⁄⁄À`ó˚:ÃAÛL)iɡ˚5æH™[Æ%ø8m€3Å⁄≠ ÆV«˜éY ∫qU ŒS—⁄ $j ≥l r√Ça Sü“¢3⁄˘eFóe”Øíø·RÜFq! €PíIËvÑ’éµÕR´éßU:Iô◊Œtv]>‘2ús ◊ 9®ëÚ-≥¡¸Î”¨¸∫  ø∂–%Inc_¥Dà˝á%HØX¯=¥~Íàíò5+[≠: å¸≈Ñ#rü°ÕxmßÖ<ê¿1„ı´lHºT?<tÎäç≠õ’ízR ¬ÆfiúuÙ†\1√rsfi†¥<D ºÛœÊrô∆A>ï πÅ–:i}‹1$Êç∆RflA≈?Œ


Boots-IMG_2172

§WF~R˚H Ù §Ó≈cü˚jY —5ç≥ܲåè≠ÚF∞â`”°LÄ@䟑m≠º;® ; ห °d’;kΪÖ9Ÿ æq« ãRπ¢ çÀ^í] @à- ÙË¢ ú›»  AºQ ‡ ›K…‘ϨÊvm Ÿ È”≠z& ɇçb‚;/ϯº¥F€#Ä9¸k•Ò◊Å4Ω +¡ã-Ùp5¡ Ü ìØı”∆‚ëÊ7é| K¨¨”ü ÈPZ ó˝€Õ¡˝+∑“¸iio  Ÿı / Gi8 ¡Çú˙ Wíô¸GóÄ$ˆeâ1£åů SÙôoZ¶¿·_khI∂g(üLi:}ı¨ì ¶ ùh]€<•œ‡*Kh˙LRœ®h±™’à  ∑Rµs æ¡”`ΩππK mâ…-å˝k∏kÌ#Z  ç ≥æ¶˝àA ‘€ Occupy Arrest Count Î]U62ÿã¬˛:”ºO}’ˆgá, |àŒ«ï≠‘ c5C‚gÖüY “‚M¶Y…!…xÜ∑Ò Q∂Ò

åœØn ƒ}|

Joseph Beuys Fettbetterie (Fat Battery) 1963

>‹êÓp Qµ∏O ©ª• ; ı k @å úu„Û…” I÷6Á=Çñ˚ öëí;oi VÌrV¬µ±[ È◊ ÂÙ–; ˜Èë û∂ó lÚÃñÍ, huÑtH◊^Œúk–}‰›pêüâºÿ:≥_Á > náz§?  Ÿ Fettbetterie ~ #À[L·≈V Ñ;=¶O Àãße Ïß ı”OÕ‡€ô@3§ 9gßú‚¨ƒy#’H M— B¡’ ˜Gœxqy Éd9¿ ˜~ø±ı¯ ˆ4é8V uÅlÎ Ë™Ã,IÖ …◊ÛÍ∏ ™>å~ÿ f P‚ûjk Ä ë≤«#¿W §öú˝2nv\Vyf D#|ã 0Ên  Beuys i 6n \Û‹:µ S’”¯V’7»%c·§{ ø Lp∏ Õœ2 äΩnªo ™| hÔ;£2Áô EœÏLÿ “ÏLØ ¶Ò‡Î‡ ã⁄’ßft˛c˛‚9 Y«©”(∆…b OØ Ç∏’“ ˙j; #∫ bö˘¿Ã.≤í…’¸ úçÂfH{ π>ˆXêC÷Óc∏n=

î@iq=Y‘ YRyø

Occupy Wall Street pedal power

kÏKVé ÏjÁ k5—Q[ Ü ?—ß “öí_n6!Nœê>æ\º˘$¸ &po|0∆sì} fl·å dó[B>=µ˜ ìU RˆÀ ZgVè˝g∂˘*&am p; WñæîÈ 0ÆS3 Ã≈z– ’l&a mp;åPÉ‚ëø BS ±±u †S@€8{% «Àæ©’V› ƒ§ æŒ *p Occupy Wall Street ± á[‡5, £qÄ ëw„ 5∫ßèà ÊVbuˆ%ÊK6^ÚV{ƒÁÆ>¥ªí`–N ©¸‡4}z·UBW 1Ós4≥W ’Y‚ìfº€π||Hào˙5b7¸πe¿ U€ ∏m ûk wxL÷7ªŒQΩ„ Dx! cºèCËÜ1—i’ê7ZiS ∑ïégï«eãõ { ÜAdµk ~Rô †ªÁa åª^Û!BBÃM ∂ÀW=7hvÑ∫ê’t—E }AQ ûààe%|‰ ëÃ{,`˚äv˙ »ß≠Ô≠”)ñÍ∆ÀP„Õ ∏/˛¢É ì Õ⁄∞¶…]P fieÊqÈ â#› µà· ï“Ú’==˝§7&›?.,0Ò2Eõ»„ ’© ó¥ø

´ HÌ:$Jıj}Ô-—c˙ˆ˙æ∑? Ü–π` Ïò ùQÊ_≈ 7™g¶!¢Í Ÿé_d•í¡B“ íÇìø1 ÷] 4UË˚ëÙPnfi≥…Ó[…sörU$ª–•ád’+π|Jz( °Œ1Ö‚¯RÆ ß4êà·6ˆë 1&(É åÀ 0Pe∂ Times Up! πÖ Ëñ)€çWmî* õÁ´À1-Ää≤˘v ;m3ŒÓ Œ£ â∫îø:„∏D¯RüeàÖë—÷™bvRâÇ. ã≤°!õV;KA D A0 G “5ª€¯és,∞÷˘ VÅ€, l˚$| ªÛG ›#í` flaëç õ§ª »6≥A Ï¿@ ËÔÖX`L-¯OkMY√¥K˝À∞pFÌ ïY±~” ±  °πò≥ ¢!1Ÿ ≈Í/∆ó

One potato LED

Three potato LED

p Ü Æ8

∏õ!π êw$flb&∂ Á∏7˜u÷¬°p  æù§˛J–-ü íù˚À®  Ωrl∫T7OÎnCºh¿ß jß>Ão∂µqÿóÒ = ≥&ú  M R„M3a ͉_¿Àí â ˝&˝7ílÙŒ” ÎÌ è˜¸vAÇ∂˘KÆ˙™GÕ E`©J¢ ìÕ~î^0‡Ò ø 3„,êÙ⁄ˆ—ïã≤\_PÙ±‘ ÓoU ò` :‰Â∂g◊Öº’é

G1Ô fÇwûG íb>…¿1YÆ≈’~ ¬ T 5Eë }§N AL© h∞Y•1≤_J5flËoV ñÜûÇ ˚0ÔY Ql5ug» A „>ÛmâÅ––ØZ: ^äµc.ï-V0» ¸ Ê{+r º\>ÅÇ ∆Í ¥B≤ }^r(≤óªcD:

wy]E« Åb“ ®Åkfi ”poˆw qx ÀD!òΩ‚‡R∞∏} És»5#- ¡ñŸÀ3Û  êÜ+LI ˆˆUØãjÁ A{!Õ ÈN 8ÿøH %¶Í  ÓM?ca d öT ≠&@ éQ‚N÷ J/Ö ºE >Á UÎ÷ Gœœsu.∞Z#+(¨¥ÍÂty 5ÑÎ9 Õçu» ‡¥ ≠ §5© ≈ÒR  P≠h,+’%Sa… ô1flÈ üª äR(o x˜˙˘‡Ç&J

– – – – – – –

üh]‚Î SëSQÌßCtêmÛ¶ J=c Ø˝{∫¬†Ñ4Cr˛5qVyA §2ã 8ˇ7:àÇ‘sWx’´∑Êxd_ ëƬ∑0ƒ∫4›ß-,|m\Óx Gerrit Rietveld. Red Blue Chair. c. 1923 g s¥Å˚±õ[ïg òrB ÙUå∂ Å>ÚUÅ=V[ Modernism? Õªr˛øyeÊ37 electricity for all?t1˜ ~jA √ÑÉ˚?

è°∑Vi êÜ êÜ

Grey Rose?

!fiÆIAEJ«ÍN ~ ˝«ˇlŒ4†}¨ŒÃÑ ç‘EU„⁄Ù∫Al;~§êw˚+ÄLXâç E Rose ÚL˛HK¯óû’Ù®?¬RÉØTAL1 Ò‚^ÀeïêÁ∞éÌúÛ°§·± ‡e[í[˛[Úî rosy àc ì;?„®6(:T ∂Ä,”∆∞ „dlkä√ ó|±ÿ2 ¨≤ì´ÖÙ#¨ ‘õ*≤Ÿ⁄ ºÜs∆zF$—N3¢´Õºóˇ‹] ~ ”}I M©:Xk>ù㨵 f ;au[õ1 µÀÙ á¿”√„K X’`{Ï`˜ ®>z‹¸ù K3$=¡ PÍ∫Ú6‘Ï|fi≤ÆJ¯ö ∞ rosy ◊K+ñ—ŒQÍ«2x1+TÅ6´¬GF§ô\A,±òÓ·ÏF H 3è∫)[ ·Rá Hâ .” ˝u>åV !ßF8êìÔúˆl™ –qßñ qÓX)K> _‰@ H∑‡oPk ‰⁄Ìóoxaü(j *Ue)∫#¬∞¶ ˛2¨ì Ù˘

z åı∏FÛrflJfl ÜÉ∫≤-∫Oéƒ7ßÓ€… øJ/s7tÌ≤°Oœg∑z@!Põ÷S˘¸ÙPu¶Ï$¶‘§≠¶ô 6ˇwB≥±ˇ ˚¸˛LI«« % ùØï*k”w∂›¯ã÷¬ûIêtªC á¿’À7w˙Øñ \D q¿ìfl≈® ,Ur  ©”x≤ vÛ4$¢≈Ù §]+)}™*¿| E}+¿fi·ˇôÄ¡ P-.˜v˚qºéÄa,l# Gœ4zE‡›*g∞FCb ã∑ •w b£|¿có˝@ÑÍ_ˇ ‡§(∞Oê*bÎS1SÑ´%Ë ΩAÒÔNGSìà Ì–+Yˆ¯NÜcÌÁå\‘† (ÖËic~∂{ @báç÷ ¥ Éi‰-˚(æw !6‚ #—ö /fif{πÃ’˙ MÖàUõlÆá…ëÃ2oq¸À  Ÿ¥˝—`πÛ_ À]É˚‡°èhÕ#π* ∆Ñ∆h∂QÚe/ /›√áÍ µ l,ƒ:I Ÿ˛k{üá u REK~mD»:îZ¿ «+ÕM»©£xq0ˇ güòÌ6¥‚∑Ö) ‘∑oä‹_fl®x   ˙ BM∫Ë=ôPY˙\ñwmÙ5 Ωl›¥åfl”A§G¬ bF昫ɋá]·? zGFY?  4⁄íçÆk/»ÏªÁyCuJ3 ÌÉPÌ 4j3uDw”–$˚ Ù7H <2Y(“kåò@Pß}˙Û˚ûı∞0ÔΩˇ@ ù9—é €ÑÖs∏íg˘ ˘¯dH ŒõòpŒô „y  ÁΩ`é^gÛ©*b|çV     ~y◊≤[‘yyضæ~·n.0[ìd[Æ^ÓA ‡πaŸ¬  ˛õ,/°G#  ±ä&û'”àWNÓM2 ˇÅ∆Ç–«;ln?®ó_L}à ± è∆h≥CÇú ¯b.ÅjäM‡ Z YhÑfl·ÁÌ∏ß°oÃ]“ õw®]\ôµéNÑè fˆz—Ä∑È7 ∑•LÉá…Å ëfi∞”\ÔŸ¸  bt»áéZí48¬p!}9¯®MgûûflÙÄ ±AícßUõ  x¢+rw  Ø41ØÍflCı±nì˘:÷ –¢∞èØ Úå≈aúrO1 ˙”Œ ΩÖê  5£Ë<‰>“≥æ¯;∞ bYˆy–&>ª´÷ÒÒÖãk?hüx&ú©¢£xm◊ ¡TÛ)@Û, F‡k’TJ∏r]F ≥Ü√eπ„· øfáõ=∑◊flä9g fûtbú&≈o-/foe  ø‰IÀ8#+ù¿È‘ ö:Ùˆ~Và◊π/l oꮺ%kπ1’Ü5‘bZƒ vûQ‹kÌ{¸ GLÑ Â{’¯  ≤,n√ßÀ!´_k1{0«i  ¶äK0tÀ nîÌ\wJ“@âvÙ¿[C ¿Ÿ0˜4ÙÓv´‹¸∆äo]’p’º ÿ$Ò«í&Ï Öfi∆VØUl⁄õá B†èRyÍbpyD  ˙q9Êwπ §˝ûé¿Ä8:ue”™T Ù≈;‡ê>!SM’å¢@í0∂<  ÅIG ∫ HÏrN1O›   ac< CK·†Kx#Ql≤∆ zu_Kãé∫- ^√kÏ,√:û”ëj~≠J¯G œŸ ˙§1bÔçU÷BIª@Mª·w”U&í€t Òƒ|¯´ŸD≠ÜOœE ¿¿†°  N ’q, YúYk2ÂåÓ|™ ¬Í¨êCÛ*öW˚Ŭ¥Î&Æè6 “P  ˙ ñ£ .√|Ò⁄Ÿ   ¬0´ ”JèTeƒµOc»«  ]l€àg◊ÇP˘ˇ!Ü ®S!+ ¶ w∑E›

• Rose Varieties (wikipedia)

 ¬æU$Déjà vu

Invasion of Lybia by NATO

U«©¢lIˇy  ˛æhdï Invasion of IraqÑÊ˘,ZÈR2   ≥ºŸ[îvD#  ŸÓ⁄∏\#‹k}Õˆ   C!ÂC∏˘√X˛@3 ¬æU$ Déjà vu
ÊÅõ ˛x ≠f6^›:äX`j 6P††‡{ÿ/‘⁄ô…} Iraq Q2≠ˇ€Œ0îÅ *õÛ l“Ñú´.≈íÿà! ì›Awl o∫Ò≤Ìkç–∆∆ ØÇ ñmÚÄ7#_∑À–wO7®C  Vw ~滕; US’è  ïö“ª»U> Invasion of Iraq (2003) à≤»xÎä üß ≥‡ƒR Á≈ ÜÇ Z[˝©è¬MJ Invasion of Libya (2011)  ‡¨∫ß˝òflo÷J L h√Ó5饯ª˚mŒbîQä¥&dë  V<®B?˚c[1  ”  Dˇgò YùrˇÍ§:7≈∫fi⁄ú  {π∞(¯w•äë50\∏√œÏÙ»Œ˛Â =íˇ◊`âµí∆ŒT ©Ôã NATO gé6Kó\é .G\ ‡G•ANü∑÷6Æ?fl ∞± u1ª„? ±≠Ôº àäÌÂ3„ôQÃ4fiÜ}≠S∑cëçgz Libya, italian colony 1910-1947  xÊ4ÖeÜî0g”˙ê=jÀt∫ïô8ΩZ     ˇ6+QÔ–¥ º´ΩÔÔ1ë §>≈ “fm úk¯ -xø6ƒU÷ı^fl¥ø·—ç‡˙W·Oô U.S.A., U.K. Italy, France H R ä7<xœrZöÍu £u˙+ m’Æ ∞πÿ ‰{^ ë ù¸-™}€ØÿY^ÕÕ∆¥è´ ∑≥µçÒ„˛ñÍ<”ªà≤‹GeÉ     ”™’BVÏflÏ‹’p•Aœ Iraq, British colony 1920-1932 ñp$ªoÈ∞ `X∏O=<`ÓÆ~Mè^buû?Z Ô[y‡X∂. ø™ ©Ñä=Yfiø @K¥q =ËñLQ ¶•Ë b`s‰ Ï ÕÓwê=Æıõ€≈ Ãπ“ °Zú¶¬Co« Ò wp  ùÍüá·g.ÀÜ £“ÿº =⁄ΩßıW ‡KèY6= S& 5çp +`Ω@–≈8Yá>wã µQ©Q Ôπu∞huö€å†fl/í T/ å±ß§3ª˜≥Ü√eπ„· ø

flJfl wB≥ Prick… ?

| …z åı∏FÛrflJfl ÜÉ∫≤-∫Oéƒ7ßÓ€… øJ/s7tÌ≤°Oœg∑z@!Põ÷S˘¸ÙPu¶Ï$¶‘§≠¶ô 6ˇwB≥±ˇ ˚¸˛LI«« % ùØï*k”w∂›¯ã÷¬û  IêtªC á¿’À7w˙Øñ \D q¿ìfl≈® ,Ur  ©”x≤ vÛ4$¢≈Ù §]+)}™*¿| E}+¿fi·ˇôÄ¡ P-.˜v˚qºéÄa, U.S. colony ? l# Gœ4zE‡›*g∞FCb ã∑

caution: rose thorn, finger prick

NHêR˚`æ¬

Çùo”qY äà≥ö„WTÿø õ Vija Celmins “Ocean with Cross, 1”, 2005 µû˜zr≠ô.¯ßíÁ´£flÆÊ ÑTFjL™I£ÔgxG& D)r˚““çòI«·p?: OV–dOı¡Ω √ÉÅ{ Ïà}\‚  Õö$&L©Ø˚7¯vH∞\4 ‰EÅ—     -TóH‹‡@˛küb!9 QˇCross‹ Fú∞/∫∏[;‰ ˝xν JBë˘≈ÙåáÍ ¨ ÉjO fË’Ï∏‡ œM6 4Ω∫ ¥ø3!® ¸äc”:) ≈∞fñ䉽D°:Úû^ @π„ô;Ó Ï òa˚ Ü5$ M6»Œ 6œ<MçzQTº 0s® W ∆Ÿ©•ÿ ;Vija Celmins “Big Sea, 2”, 1969 ß3ÿ2¨Ú‚ó°È„ X5Lu0∆=Cross sflsBNÕÚ C£’G+z $X¨ ƒj ›P^r=”±kòKÙΩ-ñåŒï\ñ?ª±ë5ª„Ä∑≥w”    ˜¸åáX &› ì∞3¬°5˜Qâ¢ÛW˜Zz.u∞ cB§Öè¬î»µ¶± òQß‘¯s %«8 fl9H®Qèô–‡v ÆÈh^ T:∫ÍJ°Õ ôªá IØIπfl˙l1 iEñ6˘fll Êflv uø°–√ |å(úÌ(≥ ¿5ÊåIlq∞q “tØ≠u∑i‚}˜?E[2oŒæ«õW´ ä∫Kû á˙t<Dc|æã˚A©¿d© Vija Celmins ØflÛqÊsm*…r¬‡/¬e…PÂ4∫à ŸF(”≤Ω\e ªNHêR˚`æ¬fiı¡˙K@˚ ´Ít≤Jø rYG æ’8FÔ:< Œ˚eã kÙÏ“ú˛Å‘fi·æAF¶∏›üF Òïxc˘æZw‰QÅ—º|qOl™©»W�èó{(Bc∞ óó,fi» ê‡Û ∆√TôÅo]˙¨%¨8 ‹§”HéV^˙¯˘…ÂrUaºº§“Îow,/”ÖËWùÙ~8∑\ÃN®Lò’ Æu⁄ÍlU†£§˝œlqsLJ›J{ÉøÜ”‰ÎpÍbÄ√ä‚◊Å≈Ñ˙%,⁄’8{˸Ģdπ¥ÜÕ®kY

{AùÃzîÂVØ~]®wù´æ/J5†)Ñ≤∆Yd]91|£`ˇ1›8î ˇíG—‚¿n¬£YXÿädV›øwq…cDP˜Àeº›oË[ôXˇ7∞π “|mÍ=Õ˙`nÑl<|    4ünπ‡ídè˘é,%åú? e‘ƒyC≈˘5DóAf_Ë,˛flN[£à!LÁ £IgÇ)§≈ÇZ*âù∆”Añí´%Ê> Ö’ e%Tw29æ-H?™d≥ç»Eû e(ß    eb˜FØÔ”Je≤Õ{ y9X· Kó±@KØ˘ SU-ÚOëæH    ¡Ëxï¥^?€q ø¥Dœ¡«0¯ÃGG  ù–ÃKÁj…’4xyO÷RD—Œe_§¨mXµï´ÕÍ “r\≤& r?o ≈»‘≠1 3; ˛ïÒsñ;<æÊ‹Ç≥T¬ìV^  j9™˛  ó+∑5 O¨nS¡˚§…√ˆKQw0:å°@ … ôAˇiaÁÍ ˆì[Ö∂56Á z84óœ•tà â/≤d/ßS–è”˙å;˙z ÚÚ]) G:≈oHŒU€V ¢zb•Ü˚œј ‡”R¶¬)+ Ú‡ u‘ëJ∞JYÚy£È÷|†Xœ –∞’®oóºÅæ˙«_#9π’u∑å⁄ Gèµ}ñùRÀ7t≈ ¶Aj]}„d‡ì™Lã¨ΩWP≈9:≠cflòihu— ˘flo´Ôfi¢˚Ìmœ—–¡ƒ‘!⁄;…x„üûïÑ dF≤½د9œxÖ.®-\„ãäbè\æßïjVb]§≤N‡ÄßrÔȱ{≤%JaúsÌs

∆c¿  Á˘ººG úÌÒŸ!÷ GaAññMˆ d˘ØÓ≈°Â§;„ÍÊ≤ú \»R üauæË≤tB’}¨e 4:√赟 …B<M/.e”≤BÅ_¯P})øx{æ•ëäÀKG Pé1flG çD⁄Ü·jApax9Êc.Zàôπewgz®Ù Ó˜€VÑTMQ›ô —J˘tùQL√Áº∫” #±ƒ[µÎJ˛4‚´ƒÉ≠ lH.¸Ì‡°•~¿6JF$[7ˇ4É÷*PyøM!n;à*∞q∫õ}£öåv‹SA“ΩOxøÔË RÉ∫ÔÈéÁ aáffdotqø∫:W ÓÙ ˆ6Ø PúZ…µ≈éœ  ùUæöéd⁄䀖CGu  )¶ Ÿ ìÂt∑ eÙf_sY‰’C/ w6≈ô;C]ê ÄXÜC‰bR| #mó¥ä™^”[Fe∂“@c∫“ÓXÙC´Ì›æR?M^jücvÚrd[ ,_M˜?‰ºóÿ∫öœÂí•[9uQ5@ñHu{. ¬Mëëbd€’Q x^ˆ©®Ñ Ï7»¢uE¡¶™òV<”ölUeñàc∂£fiY`ô]߬”nîÇvîÄfl [Aêv ´JY2Miü¶Í˚7LˆI`؆÷¶πâÆbô¡5 凴[rlnáRkêçflø ä˚Ô”∂ ·ä/®~‹öd (fiq’ ŸS˚ `9Gπ«¨¸yõ‘â–U±FË4≤ëh£∏ˇ|˛@0Giâ‚ ]ô€öA 9t«ı<e◊ı9@ºÜ™á€`Îk W¿4›of¬‹≤I>`Ó nûÎeCFäöv*fiA#v ±Ωs∂v5¢∆ö˚  æPÚó#+∏ÍqOIâ)Hn⁄Ï  §<?&n    ¬ JjùE˘3€≤YÔ™ B9”-98∞ãû”ΩN ß  πÉ?¢∫êö:,ç|U

] Rp/≠µ√Ç^£ÀFÙ†Ø ö…C“ÎtÊóü—+LÓ™à3û&2æ¿]µßΩHÿôÉ=–Øn¥ßfll5•Ót\ßj^ÌF˙w~ŒˇO•}6ØGEQ¥|ÒÊi≤D¸‚Ȉ,¶§T‰qXú ºπailöâ†≠3‚â˘ß^=*)p“

„(ö·Ω>L˝ŒßëÄ‘Æ*∂yröÈ≥≥™B”Àê∑yÑ\q’ @dJÁvö”Oÿ¯ÇpLÙÒãßqY†WñObä»˝Ü*¶ â;ŒW£ªmUxMS¬Œ ∫DnefJ»ñGœ‘≤è{¸“ âåúQ({ÿÑ<˚VɢpÓ∂ì&ª&a∆y^¡å:•Âå ]È78Â<„;T}Zضô‡£≠Àc†√I ∞âBF P†*Ü @7ˇ2˛¡GÑÊy¡ÌfinEsÔÈb@<≤€≥»ß™z£µXXZ®8˝x<)é∆nZ)ù ÁsS<oE∏ ÊWP#¨T—Ó!q“ÓïHGÚbòø¿$üÔfÕåd>ãseßs≥◊<â~≤âPL}’&ß R|ùâΩπàƒ˚Ÿ-–~AG”hfpflñ´≤.S[Â≠QˆÆ÷√Œ  !òÓ~œK˙õ≠∫Á†÷‚è9;]b$Bsupxî€Òfl]ƒ.YâTÂÛ˜ÇÛR∫]gtk(;“ΩOd[ü˝ØÔ Öû/c6Üù8 WoaD™Óö ä S&ŸΩ] kˆÊå˘ùhÜF⁄◊Ñ¿\~8üFE¯lˇÅYÉûweˆUı>dzk5ª6t:y´KQ»˜ƒ’

Ãb»§‰î ÿ÷≥a Á∞FL    ?‹DÒ∆x©*}    ¬∫=&”œè ¢˚ oŒHØ ŒÏÿıhl‡ç]Ω˘aN≠S1Ú#flü<:‹¥)tı¶}¢0 û$∏dmJk ∂OÀd√yú™’øh∂OÒ_ìr‚P  ÖÔ§9#Äî@jg: ≈~∑m´kf–ÜĆú R$΃‚0r$π-l£ ‹ ~-ü^Ë∑Íπ“ ∞Y∆˚≠ Ú|ï&O˛@ = àˆ†Ta#ÓuhY<(e  †Â∫%˚´än¬p!Bh›“¡4KÅ[æ‡ç±§ &”ù=·ãÙ+“(É°ÂNWU∏ S&~˝*ß ìô逨8”¯ßÇ Ï‚Î}0ÆódK‚Ñ¬ÄˇŒ¿ÿTÍ_º√˜õ ä 4ÓÕƒ®Å¨FôhS”V‹ ê7Ì0± ÷ì2=ÓI•    QnÖÄï Zà8ä esèæX7¨a{˚f»ñ©◊¸Û.1_LPªn€&R¶v    ÷ìv¬ Ù∏ñq4´ jâvRËì=ñ `Ä Z߬F ›j≥“6ˇ ¯˜ÄBYú  Ås≤ sut‚ ?,—êW÷w ¡yíL09. åüÇKPª5⁄™|.∫[±wˇçòË˚ú0¿˘Æ ÍF‰/ù ·÷OŒ€÷dǯ ‹≥.¥ûfMRäÌ¥πõª ù™ ∞ •‚5}∏Ê ≈πÊvUnKç#¿ÕY ‰88Ç_ë(x†≠&b P@cz∫O3˙“ÓzÌ◊¢úh  >„uN˝¸ÿMB ÉêK7“⁄WeÚ ÷ JÄâO]‚ÄÇHΩmª‚I !x˛[ôÒíO >{¶É ò8 (Â#íÍò≠o>ld3

≥õ%˜˝n z 4Ö úÌpp

ï]on´Ú◊1 Ê“3”ã€|Ú¨fi =JÌ È êöï∫˜± Hans Haacke “Condensation Cube” (1969-2008) fl’ìd‘—‹ nO [£0‘Eé!˙ÉàLó— S±®®© ≈-fC¸˝KÌ∏Ó] ç^[¶ 3œãØù<§W—ø°¥•+Ãıåß˚Äl¶ø ≥ıª‚‰N¨°Ï◊; R € Pßfi{o¯ø™$ÊxZ´q≈*∞’\˘j5¡åR} mv=c[/2g Hans Haacke &√∂Pq|ç ˚⁄Ú‚c∫Å|/L•@õña }åÊ$ kìIe-/˙“«4◊’]sÈE éÿD∫°ÕÏπ+ËŸºˆôÌ·èG˚%U–àŒˇGB~/g™f∆# â>ÓıÒ-ɱ7à    9eoÃ>n:zyÏ.x5w 맿-Î? k ysÑ°¸ìá  q≈0=@n ‘Qƒ”  •ÓBÕÔ ñ ÉNŸ¨ñ Gˆ¬÷§∆ ãS ,G,à ú*ÙM® %ã˚ Îé/æ¨ yöódrîW æ^ uˇ˛ˆ áê fl {t ©∂s”ØÄWè0-¸2õ‹rËÚ$ËÑ©˘.∏‹ß%% NM‡¬>÷C Øó∏údU ıô Ô…    Ì:Òu™‡  …OnhG4*Å¥ö •dÏ Nìc7(¡’πß5ÌÚ] Hans Haacke ;lE¡Ì¯h w≤¨âÛR )¥Çs_ıì ÙÀÀÂ_∏¢Ë [Q¯¯‡πBı}b—œ•azV¢ ‚ËS £Œi˛Gıá Ÿ^È*Ó˙O…¨m·©—é6`6 æxZ/ ®Ï Àø hWîcö Kàö söÙ

break glassüVüÅ5´åhõ◊J |.∆T ˚xÃß# r%Ο2∂ viǬ¢#H–w M/6Äá*7≤¿øI §TΩŸ ÍÀ`∑’˛¸¯‰YOZ€ ‘∏˚JA ó¥rû° ¢… ¢o,µ ≤R ÕîŒ broke — E7    ˙ÖRåG¶Á 5ÈTèô‡ù;broken ≥ıÿ =ık©ÁZ ï7Û@ ɸ!AÖ[å7 eª´ÙÜA Oç≠ α?y ›å2  gÊŶ2 3ª 9€  JùÈ! tߺ•∂® )£¶+ó<™ fl‘{90‡B #≠âì≠<ª5C “ 0+’Ô¸<N¯â•î ] iSÚ  Äÿ— #‘|Fëôˆ Ù§3K6˝Ù’blMè}Ç«ÆôbB*ì$• à àßÓˆL—1<@0´ 8ƒM£*À≈Î “§I¶çÓ∏‹} Ô◊Ô¿± ô‰*æ˘£“‡ ¢flº™ €ï 9≤N‘)+ ÔÎ<UÃÚ”ÆXÇ{Fö∏Á‹≤ÂÔu¨ã1 ˜5∑ ÛM,ot_…(<h-qOçÈ2£_ù•ªØÂ∞á•õ ‡s ˆÁLwè%˙fiD⁄Ƈ mÿÅ–3Á…≤ßÕc>ƒ°˘}-fú…

”,1ï  Sweat Xxø&*î°h£(—ú”tr√¢ƒ

Ü∞3B ZK≈*B»ß sweat Â2†¿fë $+ã¥>B\Î1 √]t≠¥J E⁄îŒ˘É8„Lg∂ Ü”y,›ù~= ëF+Ç2÷sñì™ÏSàX+ ‹∆Ë Ã}&è∏ À[uqÍtû ,fl`+sUU%e  ±Ãj·º¯ h˙|ÿºÃõI GÈ o Ktõ9fi ¥÷«î P”˝EVˆm∏éπ å´Ü≤siÀI‹¶©X€p V ≤N´” Ôwi ì≠C>3mN sweat x10  Ëó£ hº0″™√;O m íá6 ”∏/{¸    è≠ &eD Æ ⁄ΩèjÄüaŒM ¸§Øq∂Ô°T’¿E’+”†B˛D g! ∏îùj ÔXF 0Vw&´jŸS@‡ÈŸƒŸ»¡«$æj¿ {7Ÿ0œáz€QÖ Êü˘Ωºí≈àé®  ;< †Hú#»®®]yFÀ.

President Bush sweatingˇÇvs° ûÇ‘§,AÚ¨ ”Ó“D§ 5/5∑È~pC¬ ˜@o≥¡ùÆXÌ Á¿M!~i¸π0∂î À9¿äª•    Úqpß,Ô·ıåL d¶åA√ö¶±Ù Ô Bush Jr. nêbh ∞ÜYz@ÿÂaéY \¬+—∑ƒ†%ëâ–Îá∞A÷ “u≠+n*Ê–®¿0 6o Pfi‹0Lí ¯ aP¢…›ë® 0 bushy-Bush WGt Ø-¨≥õ%˜˝nz 4Ö ú Ìpp UñZ ~¬óåâc’Ú ·ìñC◊[wi ‰K•ÅÓh≠ ñ.#á *§‹__sK 8hfi €Œ·é´ ÍÁÖ< %,Æ•ˆv¨∂   P8”6~7ÛÄõ.˝ ı«|Ø≠°^›Q ≤ !uhn‘®Œæ£ ø #Ã∫pB 6 ç„‘ÉÕùàñ –p…Û◊Ω œÑ.qòs ¿ÃkI9“¸óB” !5 K¯† Uö.pê¢&iI   \”Ÿ#{”1*§h” HOT!!!!  T1ˆˇÆÈfi√–    LëëC–—™9¸ L7Çgˇ»_ÙM≥ ‹›cϺt çM¥ ßmûã∫ƒO Ä ®e˘{ù⁄“eÿË®ª Q˜›ΩA÷®ÅZã

Barack Obama sweatingÄÊ_[Ox ãÌDË µZfie§¡fl¨gß «ãØëfá æ’l,o< %‚Ï ÛÄõ e oçaÜÇX    ‰uêJ‘é5 .˙æ5˘Ù  Ô*âW ÅÍO Ê®’äm\’˛& Barack rocker? yø )9ó™@ê~:!˛B#Èçßı ¸2π<o]≠œùiÇ MFAc /ÔtflbQ¨ &h∞∞Y‰¬ø ‰∏Qç©I≥ F Bo-Rocker? !fí€Ú .¢“ r‘ÕÒ©H∆À«ÚxŒ“ ô^>àÜÜ–{ıÿD„ ü 4⁄nbAv˚0fp#˙RÏü :    è ¶∂Ùæ∑M´Ç‰2à(éL^iOËıs White House 5ñ‘*í9Ü˝® Z¡˜Ôoî Sweat Lodge M’á<S    Èµ0TAc+»<´§!ü˜eå0fi‰Î‹S– ±XbK»óQ*™¯&Œ≤k™ê£Ÿ˚Í´°`â-∑‚ Paint the White House Black (1993)? ◊*›ò

Tony Blair sweatingyúÔ•rzíò 8s023ft’˜)l ‰vR∂3~± π¥Õwà∫° á I°Îo[’3*ó»56™  ¡}!d.]D8π~ CÜØ]√3–6≈ß% ~8¢‚Å∫‡b–{Z渮b”à”flm≤˙fiªWl2√g_´⁄À∞‰˚¶;A,∂ ê9áûJ ôH!r€ñÇb 5∞ ıf5-H ÆAπODä¬ A!é√“Y”ˆhÿ ?ïÂ1c&ùóÊ Äˆ; Tony Blair !Í xÍ_ø¨ù> ù∏T⁄˛ƒFS”â È,⁄1—><ÎflZ≠ÛW )^:≈˜“h Uèy=fi ˚wÜ};÷ØKø5µ}’– flw~5≥ìQõ3rq8 ú Cold ???Ìúñ¡Î∂ûc¯ o˛]…¨flsfiõ-Ö ”ôÙ 5¥`N2 /±ˆ»Ó4W ™œπ;ã˘ô° k%}\<j|”p”Ω”warm with Gaddafi??\( …º—ò[ë $\w  À/È ˜∫ïªïΡ¸Ö Ô6∫Z —ë⁄€πŸ¸]øø∆ôT∆ + Éy √2L îÔÍÖtRë ‹NX,©Ä™q ¨?/¡ ¯0OI z

ØdÄ…Ô∑™,u πça¯uK˝Zàà‰U®LF\Å=Øú]∫KBœ¨¯?O¸`kk2l¯LX¸Œ’‘÷◊€IˆÙÓ ã≠´Á=ˇª±˝å£ ≥≥oœj>çÄ©c{÷7°LÌí*Ì_Ä.á P≥B™(⁄A§ÆÂm1¨:´-û@û¥≤Ñõ&ÖZK]Ñr2¯Œ,ÜaygPŸqè°/k*5œ•ïëi§˝$¬ïÏüJÚïD*$‰L©£‰u뙶:u/f£zít√_ô“د˘Qo›jîfldovÅÜmgc«r@∞äÊѪ?”–j∫’Î}¶Ïî•

 

————–

0OIzØ  dÄ…Ô∑  ™,u πça
¯uK˝Zàà‰U®LF\Å=Øú]∫KBœ¨¯?O¸`kk2l¯LX¸Œ’‘÷◊€IˆÙÓ ã≠´Á=ˇª±˝å£ ≥≥oœj>çÄ©c{÷7°LÌí*Ì_Ä.á P≥B™(⁄A§ÆÂm1¨:´-û@û¥≤Ñõ&ÖZK]Ñr2¯Œ,Üay Hans Haacke gPŸq è°/k*

5œ•ïëi§˝$¬ïÏüJÚïD*$‰L©£‰u뙶:u/f£zít√_ô“د˘Qo›jîfldovÅÜmgc«r@∞äÊѪ?”–j∫’Î}¶Ïî•